خرد ورزی
 
اندیشه،شیوه های اندیشیدن

پرتاگراس(پرتوغاروس)

پرتاگراس(پرتوغاروس)

یکی­ از شک گرایان است و به سبب تبحر و حسن بیانی که داشت جوانان طالب صحبتش بودند و بلندمرتبه­اش می­دانستند ولیکن چون نسبت به عقاید مذهبی عامه ایمان راسخ نداشت عاقبت تبعیدش کردندو نوشته هایش را سوزانیدند(فروغی،1381،ص23).

او معتقد بود که انسان میزان و معیار همه چیز است و این است که همه چیز را می­سازد"میزان همه چیز انسان است،و این چنین تعبیر می­کرد که در واقع حقیقتی نیست چه انسان برای ادراک امور جزحواس خود  وسیله ای ندارد زیرا که تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسیه است و ادراک حواس هم در اشخاص مختلف می باشد پس چاره ای نیست جز این که هرکس هرچه را حس می کند معتبر بداند در عین اینکه می داند که دیگران همان را قسم دیگر درک می کنند و اموری هم که به حس در می آیدثابت و بی تغییر نیستند بلکه ناپایدار و متحول می باشند این است که یک جا ناچار باید ذهن انسانرا میزان همه امور بدانیم و یک جامعتقد باشیم که آنچه درک می کنیم حقیقت نیست یعنی قائل نباشیم(همان،1381،ص23)،با توجه به مطالب فوق این حکیم نیز در جرگه تجربه­گرایان قرامی­گیرد زیرا تجربه و حس انسان را میزان هرچیزی دانسته و به دلیل نارسای قوای حس درآنها شک کرده و یکی از معروفترین شک­گرایان تاریخ بشری لقب می­یابد.پس از این دوره و معرفی این افراد به دوره­های بعدی تاریخ فلسفه سری زده و دراین زمینه به سده­های پس از یونان و مسلمانان می­رویم درجایی که پس ازسالها رکود در تجربه­گرایی دوباره اصالت حس بهایی یافت و شکل گرفت و با فرانسیس بیکن آغاز می­کنیم.

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک